Privacybeleid

Hart

De verantwoordelijke instantie in de zin van de wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (DSGVO), is:

Gesundland Vulkaaneifel GmbH

Leopoldstr. 9a

54550 Daun

E-mail: info(at)gesundland-vulkaneifel.de

Tel.: +49 6592 951 370

Privacybeleid van GesundLand Vulkaaneifel GmbH

Status: 30 maart 2022

Wij verheugen ons over uw interesse in onze onderneming. Gegevensbescherming heeft voor de directie van GesundLand Vulkaneifel GmbH, Daun (hierna "GesundLand Vulkaneifel" genoemd) een bijzonder hoge prioriteit. Deze gegevensbeschermingsverklaring is van toepassing op uw gebruik van onze websites en onze fanpagina's. Het gebruik van onze website is over het algemeen mogelijk zonder opgave van persoonlijke gegevens. Als een betrokkene echter via onze website gebruik wil maken van speciale diensten van onze onderneming, kan het nodig zijn persoonlijke gegevens te verwerken. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en als er geen wettelijke basis is voor een dergelijke verwerking, zullen we over het algemeen de toestemming van de betrokkene verkrijgen.

De verwerking van persoonsgegevens, zoals de naam, het adres, het e-mailadres of het telefoonnummer van een betrokkene, zal altijd in overeenstemming zijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) en met de landspecifieke voorschriften inzake gegevensbescherming die op ons van toepassing zijn. Door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring willen we het publiek informeren over het type, de omvang en het doel van de persoonlijke gegevens die we verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien worden betrokkenen door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring geïnformeerd over hun rechten.

GesundLand Vulkaaneifel GmbH, Daun heeft als verantwoordelijke voor de verwerking talrijke technische en organisatorische maatregelen getroffen om een zo volledig mogelijke bescherming van de via deze website verwerkte persoonsgegevens te garanderen. Desondanks kan de overdracht van gegevens via internet altijd onderhevig zijn aan kwetsbaarheden in de beveiliging, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Om deze reden staat het elke betrokkene vrij om persoonlijke gegevens op een andere manier aan ons door te geven, bijvoorbeeld per telefoon.

1 Definities

Dit privacybeleid is gebaseerd op de termen die worden gebruikt in de General Data Protection Regulation (GDPR). Ons privacybeleid is bedoeld om gemakkelijk te lezen en te begrijpen te zijn, zowel voor het publiek als voor onze klanten en zakelijke partners. Om dit te garanderen, willen we terminologie vooraf uitleggen.

In dit privacybeleid gebruiken we onder andere de volgende termen:

(a) persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokkene" genoemd). Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

(b) betrokkene

Betrokkene betekent elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt door de voor de verwerking verantwoordelijke.

c) Verwerking

Verwerking is elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, beperken, wissen of vernietigen van gegevens.

(d) beperking van de verwerking

Beperking van verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de toekomstige verwerking ervan te beperken.

e) Verantwoordelijke voor de verwerking

De voor de verwerking verantwoordelijke of de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking is de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of enig ander orgaan die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Wanneer het doel van en de middelen voor deze verwerking worden bepaald door de wetgeving van de Unie of de lidstaat, kan de voor de verwerking verantwoordelijke of kunnen de specifieke criteria voor zijn aanwijzing in de wetgeving van de Unie of de lidstaat worden vastgesteld.

(f) Verwerkers

Verwerker: een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of ander orgaan dat persoonsgegevens verwerkt namens de voor de verwerking verantwoordelijke.

g) Ontvanger

Een ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan aan wie, al dan niet als derde, persoonsgegevens worden verstrekt. Overheidsinstanties die persoonsgegevens kunnen ontvangen in het kader van een specifieke onderzoeksopdracht op grond van de wetgeving van de Unie of de lidstaten, worden echter niet als ontvangers beschouwd.

h) Derde partij

Onder "derde" wordt verstaan een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan, niet zijnde de betrokkene, de voor de verwerking verantwoordelijke, de verwerker en de personen die onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de voor de verwerking verantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken.

i) Toestemming

Onder toestemming wordt verstaan elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting van de betrokkene in de vorm van een verklaring of een andere ondubbelzinnige, bevestigende handeling waarmee de betrokkene aangeeft in te stemmen met de verwerking van zijn persoonsgegevens.

2 Naam en adres van de controller

De verantwoordelijke persoon in de zin van art. 4 nr. 7 DS-GVO is:

GesundLand Vulkaaneifel GmbH
Leopoldstraße 9a
54550 Daun/Vulkaaneifel
Telefoon: +49 (0) 6592 951370
Fax: +49 (0) 6592 951320
E-mail: info@gesundland-vulkaneifel.de

Website: www.gesundland-vulkaneifel.de, www.gesundland-vulkaneifel.com en www.gesundland-vulkaneifel.nl

Vragen en verzoeken om informatie, wijziging, blokkering of verwijdering kunnen per post naar dit adres worden gestuurd of per e-mail naar datenschutz@gesundland-vulkaneifel.de.

3 Naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming

De functionaris voor gegevensbescherming van de verwerkingsverantwoordelijke is:

Günter Hilgers
EcoVisio GmbH
Rheinwerkallee 3
53227 Bonn
E-mail: datenschutz@gesundland-vulkaneifel.de

Elke betrokkene kan te allen tijde rechtstreeks contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming met vragen of suggesties over gegevensbescherming.

4 Contactgegevens van de toezichthoudende autoriteit (Rijnland-Palts)

De bevoegde toezichthoudende autoriteit voor de controller is:

Naam: Rijkscommissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie Rijnland-Palts
Straat: Hintere Bleiche 34
Plaats: 55116 Mainz
Telefoon: +49 (0) 6131 / 8920-0
Fax: +49 (0) 6131 / 8920-299
E-mail: poststelle@datenschutz.rlp.de

5 Externe hosting

Deze website wordt gehost door een externe serviceprovider (hoster). Met de service was

Hetzner Online GmbH
Industrieweg 25
91710 Gunzenhausen

opgedragen. Persoonlijke gegevens die op deze website worden verzameld, worden opgeslagen op de servers van de hoster. Dit kunnen onder andere IP-adressen zijn, contactverzoeken, meta- en communicatiegegevens, contractuele gegevens, contactgegevens, namen, website-toegangen en andere gegevens die via een website worden gegenereerd.

De hoster wordt gebruikt voor de uitvoering van contracten met onze potentiële en bestaande klanten (art. 6 lid 1 letter b DSGVO) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte levering van ons online aanbod door een professionele provider (art. 6 lid 1 letter f DSGVO).

Onze hoster zal uw gegevens alleen verwerken voor zover dit noodzakelijk is om aan zijn serviceverplichtingen te voldoen en zal onze instructies met betrekking tot deze gegevens opvolgen.

Sluiting van een contract voor verwerking in opdracht

Om een verwerking te garanderen die in overeenstemming is met de gegevensbescherming, is met de dienstverlener een contract voor de verwerking in opdracht conform art. 28 DSGVO gesloten.

6 koekjes

Een cookie is een kleine gegevensrecord die wordt opgeslagen op uw eindapparaat en die gegevens bevat zoals persoonlijke pagina-instellingen en aanmeldingsgegevens. Deze gegevensrecord wordt gegenereerd door de webserver waarmee u verbinding hebt gemaakt via uw webbrowser en naar u verzonden. Over het algemeen gebruiken we cookies om de belangstelling voor onze websites te analyseren en de gebruiksvriendelijkheid van onze websites te verbeteren. In principe kunt u onze website ook zonder cookies bezoeken. Als u onze website echter volledig of comfortabel wilt gebruiken, moet u die cookies accepteren die het gebruik van bepaalde functies mogelijk maken of het gebruik comfortabeler maken. De doeleinden van de cookies die wij gebruiken, kunt u vinden in het toestemmingsbeheer wanneer u onze website voor het eerst bezoekt of daarna door naar het beheer van de cookiediensten te gaan onder "Cookies" op onze website.

Wanneer u onze website gebruikt, wordt u gevraagd om toestemming te geven voor het gebruik van cookies, tenzij deze noodzakelijk zijn voor de goede werking van de website. U kunt beslissen of u toestemming geeft voor het gebruik van cookies waarvoor uw toestemming vereist is in de toestemmingsmanager op onze website.

Je hebt ook de mogelijkheid om je browser zo in te stellen dat cookies worden weergegeven voordat ze worden opgeslagen, dat alleen bepaalde cookies worden geaccepteerd of geweigerd, of dat cookies in het algemeen worden geweigerd. We willen u erop wijzen dat wijzigingen in browserinstellingen alleen gevolgen hebben voor de browser in kwestie. Als u andere browsers gebruikt of het eindapparaat verandert, moeten de instellingen opnieuw worden gemaakt. Bovendien kunt u cookies op elk gewenst moment van uw opslagmedium verwijderen. Voor informatie over cookie-instellingen, hoe u deze kunt wijzigen en hoe u cookies kunt verwijderen, verwijzen wij u naar de helpfunctie van uw webbrowser.

De meest voorkomende soorten cookies worden hieronder voor uw begrip uitgelegd:

6.1 Sessiecookies

Terwijl u actief bent op een website, wordt er tijdelijk een sessiecookie opgeslagen in het geheugen van uw computer, waarin een sessie-identificatie wordt opgeslagen, bijvoorbeeld om te voorkomen dat u telkens opnieuw moet inloggen wanneer u van pagina verandert. Sessiecookies worden verwijderd wanneer u uitlogt of verliezen hun geldigheid zodra de sessie automatisch is verlopen.

6.2 Permanente of protocolcookies

Een permanente of log-cookie slaat een bestand op uw computer op voor de periode die is aangegeven in de vervaldatum. Deze cookies zorgen ervoor dat websites uw informatie en instellingen onthouden wanneer u ze de volgende keer bezoekt. Dit leidt tot snellere en handigere toegang, omdat u bijvoorbeeld niet opnieuw uw taalvoorkeuren voor ons portaal hoeft in te stellen. Zodra de vervaldatum is verstreken, wordt de cookie automatisch verwijderd wanneer u de website bezoekt die de cookie heeft gegenereerd.

6.3 Cookies van derden

Cookies van derden zijn afkomstig van andere leveranciers dan de websitebeheerder. Ze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om informatie te verzamelen voor advertenties, aangepaste inhoud en webstatistieken.

6.4 Flash-cookies

Flash-cookies worden op uw computer opgeslagen als gegevenselementen van websites als deze met Adobe Flash werken. Flash cookies hebben geen tijdslimiet.

6.5 Borlabs Koekje

6.5.1 Beschrijving en doel van gegevensverwerking

Onze website maakt gebruik van de Borlabs Cookie Consent-technologie om uw toestemming te verkrijgen voor het opslaan van bepaalde cookies in uw browser of voor het gebruik van bepaalde technologieën en om dit te documenteren in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. De aanbieder van deze technologie is Borlabs - Benjamin A. Bornschein, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg (hierna Borlabs genoemd).

Wanneer u onze website bezoekt, wordt er in uw browser een Borlabs-cookie opgeslagen, waarin de door u gegeven toestemmingen of het intrekken van deze toestemmingen worden opgeslagen. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan de aanbieder van de Borlabs-cookie.

6.5.2 Rechtsgrondslag voor de verwerking

Het gebruik van de cookietoestemmingstechnologie van Borlabs vindt plaats om de wettelijk vereiste toestemmingen voor het gebruik van cookies te verkrijgen. De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1 lit. c DSGVO.

6.5.3 Duur van opslag, mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

De verzamelde gegevens worden bewaard totdat u ons verzoekt deze te verwijderen of totdat u de Borlabs-cookie zelf verwijdert of totdat het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is. Anders worden de cookies na 12 maanden automatisch verwijderd. Verplichte wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast. Meer informatie over de gegevensverwerking van de Borlabs-cookie vindt u op https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/.

6.5.4 Taakverwerking

De cookietoestemmingstechnologie van Borlabs wordt uitgevoerd op eigen servers. Er worden geen persoonlijke gegevens verzonden.

7 Verzamelen van algemene gegevens en informatie

Onze website verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie bij elke oproep van de website door een betrokkene of een geautomatiseerd systeem. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. De volgende gegevens kunnen worden verzameld: (1) de gebruikte browsertypes en -versies, (2) het besturingssysteem dat door het toegangssysteem wordt gebruikt, (3) de website vanwaar een toegangssysteem op onze website terechtkomt (zogenaamde referrer), (4) de subwebsites die via een toegangssysteem op onze website worden opgeroepen, (5) de datum en het tijdstip van toegang tot de website, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetprovider van het toegangssysteem en (8) andere soortgelijke gegevens en informatie die dienen om gevaar af te wenden in het geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekken wij geen conclusies over de betrokkene. Deze informatie is eerder nodig om (1) de inhoud van onze website correct te kunnen leveren, (2) de inhoud van onze website en de reclame daarvoor te kunnen optimaliseren, (3) de blijvende bruikbaarheid van onze informatietechnologiesystemen en de technologie van onze website te kunnen garanderen en (4) de wetshandhavingsautoriteiten de informatie te kunnen verstrekken die nodig is voor vervolging in het geval van een cyberaanval. Daarom worden de anoniem verzamelde gegevens en informatie enerzijds statistisch door ons geëvalueerd en anderzijds geëvalueerd met als doel de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging van onze onderneming te verhogen, zodat uiteindelijk een optimaal beschermingsniveau wordt gewaarborgd voor de persoonlijke gegevens die wij verwerken. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden apart opgeslagen van de persoonlijke gegevens die door een betrokkene worden verstrekt.

We maken ook gebruik van zogenaamde lokale opslag en sessieopslagtechnologie (ook wel "lokale gegevens" en "lokaal geheugen" en "sessiegeheugen" genoemd). Met lokale opslag worden gegevens lokaal opgeslagen in de cache van uw browser, die blijft bestaan en kan worden gelezen, zelfs na het sluiten van het browservenster of het afsluiten van het programma als u de cache niet actief verwijdert. Lokale opslag maakt het mogelijk om uw voorkeuren bij het gebruik van onze websites op uw computer op te slaan en door u te laten gebruiken. De inhoud van de functie Session Storage (Sessieopslag) komt overeen met de beschreven Local Storage (Lokale opslag), behalve dat de betreffende gegevens onmiddellijk na het sluiten van de browser automatisch uit de cache van je browser worden verwijderd ("sessie").

Derden hebben geen toegang tot de gegevens die zijn opgeslagen in de lokale opslag en in de sessieopslag. Ze worden niet doorgegeven aan derden en worden niet gebruikt voor reclamedoeleinden. Deze technologie wordt met name gebruikt om onze inhoud in een aantrekkelijke grafische vorm aan u te presenteren (bijv. pop-upvensters, enz.) en om ons aanbod en de navigatie op onze pagina's voor u te personaliseren. U beheert de lokale opslaginhoud in de browser via de instellingen voor "Geschiedenis" of "Lokale gegevens", afhankelijk van welke browser u gebruikt. Als u de beschreven functies dienovereenkomstig beperkt, kan dit functionele beperkingen tot gevolg hebben.

Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonlijke gegevens

Art. 6 lid 1 lit. f DS-GVO (gerechtvaardigd belang). Ons gerechtvaardigd belang is het handhaven van de compatibiliteit en stabiliteit van deze webapplicatie voor zoveel mogelijk gebruikers, inclusief het voorkomen van misbruik en het oplossen van problemen.

Duur van opslag

De verwijdering van de bovengenoemde technische gegevens vindt plaats zodra deze niet langer nodig zijn om de compatibiliteit van deze webapplicatie voor alle bezoekers te garanderen. Wij hebben geen invloed op de opslagperiode van de gegevens in uw lokale opslag. U beheert de inhoud van de lokale opslag in de browser via de instellingen voor "Geschiedenis" of "Lokale gegevens", afhankelijk van welke browser u gebruikt. Als u de beschreven functies dienovereenkomstig beperkt, kan dit functionele beperkingen tot gevolg hebben.

SSL- of TLS-codering

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals vragen die u aan ons als sitebeheerder stuurt, maakt deze site gebruik van SSL- of TLS-encryptie. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt niet door derden worden gelezen.

8 Reikwijdte en doel van het gebruik van de verzamelde gegevens

8.1 GezondLand Vulkaaneifel - Algemeen

Telkens wanneer een webpagina of een bestand dat toegankelijk is via een browserprogramma wordt opgevraagd, worden de volgende gegevens opgeslagen:

 • de opgevraagde website of het opgevraagde bestand,
 • Datum en tijd van het verzoek,
 • de hoeveelheid overgedragen gegevens,
 • de beschrijving van het type webbrowser en het gebruikte besturingssysteem,
 • het IP-adres van de aanvragende computer.

Deze informatie wordt gebruikt om de websites van GesundLand Vulkaneifel GmbH te optimaliseren en om eventuele aanvallen op onze diensten via het internet te registreren.

8.2 GezondLand Vulkaaneifel - Contactformulier

Als u ons een aanvraag stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens van het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar opgeeft, door ons opgeslagen om de aanvraag te verwerken en in geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. b DSGVO, voor zover uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen.

De gegevens die u in het contactformulier invoert, blijven bij ons totdat het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijv. nadat de verwerking van uw aanvraag is voltooid) of u ons verzoekt de gegevens te verwijderen in overeenstemming met art. 17 DSGVO. Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder bewaartermijnen - blijven onaangetast.

8.3 GesundLand-Vulkaneifel - Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, worden uw aanvraag en alle daaruit voortvloeiende persoonlijke gegevens (naam, aanvraag) door ons opgeslagen en verwerkt om uw aanvraag te verwerken. We geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van art. 6 (1) zin 1 lit. b DSGVO als uw aanvraag verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen (bijv. vragen over onze producten, ons bedrijf of anderen).

De gegevens die u ons verstrekt, blijven bij ons totdat het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijv. nadat de verwerking van uw aanvraag is voltooid) of u ons verzoekt de gegevens te verwijderen in overeenstemming met art. 17 DSGVO. Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder bewaartermijnen - blijven onaangetast.

8.4 GesundLand-Vulkaaneifel - Boekingen

Om uw online boekingen/directe boekingen van accommodatiediensten en andere reisdiensten mogelijk te maken, hebben we reserveringsprogramma's aan onze website gekoppeld.

8.4.1 Deskline

Deskline is het reserveringsprogramma van feratel media technologies AG, Maria-Theresien-Straße 8, A-6020 Innsbruck.

We hebben Deskline verbonden via een API. Wanneer u een reservering maakt, wordt u doorgelinkt naar de website van Deskline. De gegevens die worden verzameld bij het reserveren van een accommodatie zijn: Voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, straat, huisnummer, postcode, woonplaats en uw reisgegevens (aankomst, vertrek, aantal personen, type accommodatie, etc.) worden opgeslagen en verwerkt in het reserveringssysteem van Deskline.

De gegevens worden alleen gebruikt om uw reservering te verwerken en worden niet gebruikt voor andere doeleinden (bijv. reclame).

 Meer informatie over de verwerking van uw gegevens in Deskline vindt u in het privacybeleid van het bedrijf op https://www.feratel.de/datenschutz/ en https://www.feratel.com/datenschutz.html.

8.4.2 Regiodo

Als je via onze website een tour boekt, gebeurt dit via de dienstverlener Regiondo, waarvan het boekingsscherm op onze website is geïntegreerd. De aanbieder is Regiondo GmbH, Grafinger Straße 6, 81671 München.

Door gebruik te maken van Regiondo op onze website worden gebruiksgegevens, waaronder uw IP-adres, verzonden naar en opgeslagen op een server van Regiondo. Deze gegevens worden alleen overgedragen wanneer Regiondo wordt gebruikt. Op de overdracht aan en verwerking door Regiondo is het privacybeleid van Regiondo van toepassing.

Rechtsgrondslag van de verwerking

De gegevensverwerking is gebaseerd op contractuele overeenkomsten voor het boeken van reizen via onze website (art. 6 lid 1 lit. b DSGVO).

Gegevensoverdracht:

De opdrachtnemer heeft het recht om voor de vervulling van de hem opgedragen taken onderaannemingsrelaties aan te gaan. Voor de overdracht en verwerking van persoonsgegevens bij de opdrachtnemer en zijn onderaannemers geldt: de overdracht en verwerking vindt uitsluitend plaats op servers op het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland, in een lidstaat van de Europese Unie of in een andere verdragsluitende staat van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Voor zover gegevens van de aanbieder worden verzonden naar en opgeslagen in een derde land, garandeert Regiondo dat dergelijke gegevensoverdrachten voldoen aan de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming. Meer informatie over de gegevensverwerking vindt u in de toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Regiondo GmbH op https://pro.regiondo.com/de/datenschutz/.

Regiondo maakt ook gebruik van onderaannemers in de VS om de bestelling uit te voeren. Wij wijzen erop dat de VS door het Europese Hof van Justitie is beoordeeld als een land met een ontoereikend niveau van gegevensbescherming volgens EU-normen. In dit verband bestaat het risico dat uw gegevens door Amerikaanse autoriteiten worden verwerkt voor controle- en toezichtsdoeleinden, mogelijk zonder dat u hiertegen juridisch verhaal kunt halen. In een dergelijk geval vindt de overdracht plaats op basis van uw toestemming (door het gebruik van de Regiondo-diensten op onze site) conform art. 6 lid 1 letter a juncto art. 49 lid 1 letter a DSGVO, aangezien een gegevensoverdracht naar de VS niet kan worden uitgesloten met het gebruik van Regiondo.

Taakverwerking

We hebben een contract voor de verwerking van ordergegevens gesloten met Regiondo en implementeren volledig de vereisten van de Duitse autoriteiten voor gegevensbescherming bij het gebruik van Regiondo.

Zie voor meer informatie over Regiondo het privacybeleid van Regiondo op: https://pro.regiondo.com/de/datenschutz/.

8.4.3 Outdooractive

De inhoud van de website wordt op de website weergegeven via een interface naar de dienstverlener Outdooractive AG, Missener Straße 18, 87509 Immenstadt (hierna "Outdooractive"). Outdooractive stelt elektronische databanken ter beschikking die u kunt gebruiken in de vorm van een elektronisch informatieportaal in de sector van het digitale toerisme. Dit omvat bijvoorbeeld kaart- en routeplanning.

Outdooractive verwerkt de volgende gegevens op eigen verantwoordelijkheid om de databases aan u beschikbaar te stellen en de stabiliteit en veiligheid te waarborgen:

 • IP-adres
 • Datum en tijd van het verzoek
 • Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
 • Inhoud van het verzoek (concrete pagina)
 • Toegangsstatus/HTTP-statuscode
 • Hoeveelheid overgedragen gegevens in elk geval
 • Website waar het verzoek vandaan komt
 • Browser
 • Locatie van de gebruiker
 • Besturingssysteem en de interface
 • Taal en versie van de browsersoftware.

De gegevens zijn technisch noodzakelijk om de elektronische databases weer te geven en de stabiliteit en veiligheid te waarborgen. De toelaatbaarheid van deze verwerking is gebaseerd op art. 6 (1) f) DSGVO (gerechtvaardigd belang). De verstrekking van een reisdatabank is in het economisch belang van de verwerkingsverantwoordelijke. Het verstrekken van de gegevens is vrijwillig, maar is noodzakelijk om de aangeboden functies te kunnen gebruiken.

Outdooractive gebruikt cookies voor de evaluatie, die op uw systeem worden opgeslagen. Outdooractive slaat de op deze manier verzamelde informatie op servers in Duitsland en in derde landen op. U kunt de evaluatie instellen door bestaande cookies te verwijderen en de opslag van cookies te voorkomen. Als u de opslag van cookies verhindert, willen we u erop wijzen dat u mogelijk niet volledig gebruik kunt maken van de elektronische databases van Outdooractive. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door de instellingen van uw browser te wijzigen. Outdooractive zal uw GPS-gegevens blijven gebruiken als u de elektronische databases gebruikt.

De exploitant heeft geen invloed op de verzamelde gegevens en gegevensverwerkingsprocedures, noch is de exploitant op de hoogte van de volledige omvang van de gegevensverzameling, de doeleinden van de verwerking, de opslagtermijnen. De exploitant heeft ook geen informatie over het verwijderen van de verzamelde gegevens door Outdooractive.

Outdooractive slaat de over u verzamelde gegevens op als gebruikersprofielen en gebruikt deze voor haar eigen doeleinden van marktonderzoek en/of vraaggericht ontwerp van de elektronische databases. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met Outdooractive om dit recht uit te oefenen.

Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en -verwerking door Outdooractive vindt u op: Outdooractive GmbH & Co. KG, Missener Straße 18, 87509 Immenstadt en in het privacybeleid:

https://corporate.outdooractive.com/de/datenschutzrichtlinien/

https://www.outdooractive.com/de/datenschutz.html

9 Nieuwsbrieven versturen met CleverReach

Deze website gebruikt CleverReach voor het versturen van nieuwsbrieven. De provider is CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede. CleverReach is een dienst waarmee de verzending van nieuwsbrieven kan worden georganiseerd en geanalyseerd. De gegevens die u invoert voor het ontvangen van nieuwsbrieven (bijv. e-mailadres) worden opgeslagen op de servers van CleverReach in Duitsland of Ierland.

Onze nieuwsbrieven die worden verzonden met CleverReach stellen ons in staat om het gedrag van de ontvangers van de nieuwsbrief te analyseren. We kunnen onder andere analyseren hoeveel ontvangers het nieuwsbriefbericht hebben geopend en hoe vaak op welke link in de nieuwsbrief is geklikt. Met behulp van zogenaamde conversietracking kan ook worden geanalyseerd of een vooraf gedefinieerde actie (bijv. aankoop van een product op onze website) heeft plaatsgevonden na het klikken op de link in de nieuwsbrief. Meer informatie over gegevensanalyse door CleverReach nieuwsbrieven is te vinden op: https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/.

Rechtsgrondslag van de verwerking

De gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 letter a DSGVO).

Intrekking

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door u af te melden voor de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking blijft onaangetast door de herroeping.

Als u niet wilt dat CleverReach uw gegevens analyseert, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief. Hiervoor plaatsen we een overeenkomstige link in elk nieuwsbriefbericht. U kunt zich ook direct op de website afmelden.

Duur van opslag

De gegevens die u verstrekt voor het ontvangen van de nieuwsbrief worden door ons opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en worden verwijderd van onze servers en van de servers van CleverReach nadat u zich heeft afgemeld voor de nieuwsbrief. Gegevens die door ons zijn opgeslagen voor andere doeleinden (bijvoorbeeld e-mailadressen voor het ledengedeelte) blijven hierdoor onaangetast.

Taakverwerking

We hebben een contract voor de verwerking van ordergegevens gesloten met CleverReach en implementeren volledig de vereisten van de Duitse autoriteiten voor gegevensbescherming bij het gebruik van CleverReach.

Raadpleeg voor meer informatie over CleverReach het privacybeleid van CleverReach op: https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/.

10 Verwijderen en blokkeren van persoonlijke gegevens

Tenzij anders vermeld:

De voor de verwerking verantwoordelijke verwerkt en bewaart persoonsgegevens van de betrokkene alleen gedurende de periode die nodig is om het doel van de bewaring te bereiken of wanneer dit is bepaald in de wet- of regelgeving waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen.

Als het doel van de opslag niet langer van toepassing is of als een door een andere bevoegde wetgever voorgeschreven bewaartermijn afloopt, worden de persoonsgegevens geblokkeerd of verwijderd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

11 Rechten van de betrokkene

a) Recht op informatie

U kunt uw recht op informatie conform art. 15 DSGVO te allen tijde uitoefenen met betrekking tot de vraag of persoonsgegevens die op u betrekking hebben door ons worden verwerkt.

b) Recht op correctie

U kunt te allen tijde gebruikmaken van uw recht op rectificatie conform art. 16 DSGVO en verzoeken om rectificatie van onjuiste persoonsgegevens die op u betrekking hebben.

c) Recht op beperking van de verwerking

U kunt uw recht op beperking van de verwerking conform art. 18 DSGVO te allen tijde uitoefenen en de beperking van de verwerking eisen, voor zover aan de wettelijke vereisten hiervoor is voldaan.

d) Recht op wissen

U kunt uw recht op wissen conform art. 17 DSGVO te allen tijde uitoefenen en eisen dat uw persoonsgegevens onmiddellijk worden gewist als deze gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt. Tegenover dit recht op wissen kunnen andere wettelijke verplichtingen staan (bijv. bewaarplicht).

e) Recht op informatie

U kunt uw recht op informatie overeenkomstig artikel 19 van de GDPR te allen tijde uitoefenen. Als u uw recht op het wissen, rectificeren of beperken van de verwerking van uw persoonsgegevens hebt uitgeoefend, zijn wij verplicht om alle ontvangers aan wie de persoonsgegevens die op u betrekking hebben zijn verstrekt, op de hoogte te stellen van de rectificatie of het wissen van de gegevens of de beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. U hebt het recht geïnformeerd te worden over deze ontvangers.

f) Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U kunt uw recht op gegevensoverdraagbaarheid conform art. 20 DSGVO te allen tijde uitoefenen. U hebt het recht om uw persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen of om te verzoeken dat deze worden overgedragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke als dit technisch haalbaar is.

g) Recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens in speciale gevallen en tegen direct marketing (art. 21 DSGO)

U hebt te allen tijde het recht om op gronden die verband houden met uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die wordt uitgevoerd op basis van artikel 6, lid 1, onder e) of f), DSGVO; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. De respectieve rechtsgrondslag waarop de verwerking is gebaseerd, is te vinden in dit privacybeleid. Als u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen (bezwaar op grond van artikel 21, lid 1, van de GDPR).

Als wij persoonsgegevens verwerken voor direct marketing, heeft de betrokkene het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens voor dergelijke marketing; dit geldt ook voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing. Indien de betrokkene bezwaar tegen de verwerking voor direct marketing maakt, zullen wij de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken (bezwaar op grond van art. 21 (2) DSGVO).

h) Recht om toestemming in te trekken volgens de gegevensbeschermingswetgeving

U hebt te allen tijde het recht om uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken. Het intrekken van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot de intrekking.

12 Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Zonder afbreuk te doen aan enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder in de lidstaat van uw woonplaats, hun plaats van tewerkstelling of de plaats van de vermeende inbreuk, indien u van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben de GDPR schendt.

Gegevensbescherming bij sollicitaties en de sollicitatieprocedure

Wij bieden u de mogelijkheid om bij ons te solliciteren (bijv. per e-mail, post of via Facebook). Hierna informeren wij u over de omvang, het doel en het gebruik van uw persoonlijke gegevens die worden verzameld in het kader van de sollicitatieprocedure. Wij verzekeren u dat het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw gegevens zal worden uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en alle andere wettelijke bepalingen en dat uw gegevens strikt vertrouwelijk zullen worden behandeld.

Reikwijdte en doel van gegevensverzameling

Wanneer u ons een sollicitatie stuurt, verwerken wij uw gerelateerde persoonsgegevens (bijv. contact- en communicatiegegevens, sollicitatiedocumenten, notities gemaakt tijdens sollicitatiegesprekken, etc.) voor zover dit nodig is om een beslissing te nemen over het aangaan van een arbeidsrelatie.

De rechtsgrondslag hiervoor is § 26 BDSG-neu naar Duits recht (initiëren van een arbeidsrelatie), art. 6 lid 1 lit. b DSGVO (algemene contractinitiatie) en - als u toestemming hebt gegeven - art. 6 lid 1 lit. a DSGVO. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Uw persoonlijke gegevens worden binnen ons bedrijf alleen doorgegeven aan personen die betrokken zijn bij de verwerking van uw sollicitatie.

Als de sollicitatie succesvol is, worden de door u verstrekte gegevens opgeslagen in onze gegevensverwerkingssystemen op basis van § 26 BDSG-neu en art. 6 par. 1 lit. b DSGVO ten behoeve van de uitvoering van de arbeidsrelatie.

Bewaartermijn van de gegevens

Als we niet in staat zijn om u een baan aan te bieden, of als u een baan afwijst of uw sollicitatie intrekt, behouden we ons het recht voor om de door u verstrekte gegevens te bewaren op basis van onze legitieme belangen (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO) tot 6 maanden na het einde van de sollicitatieprocedure (afwijzing of intrekking van de sollicitatie).

Daarna worden de gegevens gewist en de fysieke aanvraagdocumenten vernietigd. Het bewaren dient met name als bewijs in het geval van een juridisch geschil. Als duidelijk is dat de gegevens na afloop van de periode van 6 maanden nog nodig zijn (bijv. vanwege een dreigend of aanhangig rechtsgeschil), worden de gegevens pas gewist als het doel voor verdere opslag niet meer van toepassing is.

Langere opslag kan ook plaatsvinden als u toestemming hebt gegeven (art. 6 lid 1 letter a DSGVO) of als wettelijke opslagverplichtingen verwijdering in de weg staan.

13 Gegevensbeschermingsbepalingen over het gebruik en de toepassing van fanpagina's

13.1 Privacybeleid voor Facebook Fanpage

13.1.1 Verantwoordelijke personen

Als exploitant van deze Facebook-pagina zijn wij (GesundLand Vulkaneifel GmbH, Leopoldstraße 9a, 54550 Daun/Vulkaneifel, Duitsland) samen met de exploitant van het sociale netwerk Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland) de verantwoordelijke in de zin van art. 4 nr. 7 van de Algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO). Wanneer u onze Facebook-pagina bezoekt, worden persoonsgegevens verwerkt door de verantwoordelijke partijen. Hierna informeren wij u over om welke gegevens het gaat, hoe deze worden verwerkt en welke rechten u in dit verband heeft. Als verantwoordelijke voor deze site hebben wij overeenkomsten gesloten met Facebook waarin onder andere de voorwaarden voor het gebruik van de Facebook-pagina zijn geregeld. De gebruiksvoorwaarden van Facebook en de overige voorwaarden en richtlijnen die aan het einde van deze gebruiksvoorwaarden worden genoemd, zijn gezaghebbend.

13.1.2 Doeleinden van de verwerking

De verwerking van de informatie is onder andere bedoeld om Facebook in staat te stellen zijn advertentiesysteem te verbeteren dat het via zijn netwerk verspreidt. Anderzijds is de verwerking bedoeld om ons, als beheerders van de Facebook-pagina, in staat te stellen statistieken te verkrijgen die Facebook opstelt op basis van bezoeken aan onze Facebook-pagina. Het doel hiervan is om de marketing van onze activiteit te controleren. Het stelt ons bijvoorbeeld in staat om kennis te nemen van de profielen van bezoekers die onze Facebook-pagina leuk vinden of applicaties op de pagina gebruiken, zodat we hen relevantere inhoud kunnen bieden en functies kunnen ontwikkelen die voor hen interessanter kunnen zijn.

Daarnaast worden, om ons te helpen begrijpen hoe onze Facebook-pagina onze doelen beter kan bereiken, demografische en geografische analyses gemaakt op basis van de verzamelde informatie en aan ons beschikbaar gesteld. We kunnen deze informatie gebruiken om ons te richten op op interesses gebaseerde advertenties zonder direct de identiteit van de bezoeker te kennen. Als bezoekers Facebook op meerdere apparaten gebruiken, kunnen de verzameling en analyse ook plaatsvinden op andere apparaten als de bezoekers zijn geregistreerd en ingelogd op hun eigen profielen. De aangemaakte bezoekersstatistieken worden uitsluitend in geanonimiseerde vorm aan ons doorgegeven. Wij hebben geen toegang tot de onderliggende gegevens.

13.1.3 Rechtsgrondslag en legitieme belangen

Wij beheren deze Facebook-pagina om ons te presenteren aan Facebook-gebruikers en andere geïnteresseerde personen die onze Facebook-pagina bezoeken en om met hen te communiceren. De verwerking van persoonsgegevens van gebruikers is gebaseerd op onze legitieme belangen om de presentatie van ons bedrijf te optimaliseren (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO).

13.1.4 Openbaarmaking van gegevens

Wij hebben geen invloed op het verzamelen van gegevens door Facebook, noch op de procedures voor gegevensverwerking bij Facebook. We zijn ook niet op de hoogte van de omvang van de gegevensverzameling, de doeleinden van de verwerking of de opslagtermijnen. Het doorsturen van gegevens naar geanonimiseerde statistieken kan daarom niet worden uitgesloten.

Wanneer u onze Facebook-pagina bezoekt, is het mogelijk dat een deel van de verzamelde informatie ook buiten de Europese Unie wordt verwerkt door Facebook Inc. met het hoofdkantoor in de Verenigde Staten. We willen erop wijzen dat de VS door het Europese Hof van Justitie is beoordeeld als een land met een ontoereikend niveau van gegevensbescherming volgens EU-normen. In dit verband bestaat het risico dat uw gegevens door Amerikaanse autoriteiten worden verwerkt voor controle- en toezichtsdoeleinden, mogelijk zonder dat u hiertegen juridisch verhaal kunt halen. U beslist zelf in het toestemmingsbeheer van de Facebook-pagina of u al dan niet akkoord gaat met een dergelijke overdracht. In een dergelijk geval vindt de doorgifte plaats op basis van uw toestemming conform art. 6 lid 1 lit. a DSGVO.

We geven zelf geen persoonlijke gegevens door.

13.1.5 Bezwaarmogelijkheden

Facebook-gebruikers kunnen invloed uitoefenen op de mate waarin hun gebruikersgedrag kan worden vastgelegd wanneer ze onze Facebook-pagina bezoeken via de instellingen voor reclamevoorkeuren . Verdere opties worden geboden door de Facebook-instellingen, het toestemmingsbeheer van de fanpagina of het formulier voor het recht op bezwaar. De verwerking van informatie door middel van de door Facebook gebruikte cookie kan ook worden voorkomen door cookies van externe aanbieders of die van Facebook niet toe te staan in uw eigen browserinstellingen.

13.1.6 Aard van gedeelde verantwoordelijkheid

Uit de overeenkomsten met Facebook over gezamenlijke verantwoordelijkheid volgt in wezen dat het zinvol is om verzoeken om informatie en de uitoefening van de rechten van andere betrokkenen rechtstreeks bij Facebook in te dienen. Als aanbieder van het sociale netwerk en de mogelijkheid om Facebook-pagina's daar te integreren, heeft alleen Facebook rechtstreeks toegang tot de benodigde informatie en kan het ook de nodige maatregelen nemen en onmiddellijk informatie verstrekken. Mocht onze ondersteuning desondanks nodig zijn, kunnen wij te allen tijde worden gecontacteerd.

13.1.7 Informatie over contactmogelijkheden en verdere rechten als betrokkene

Meer informatie over onze contactgegevens, de rechten van betrokkenen ten opzichte van ons en hoe persoonsgegevens verder door ons worden verwerkt, vindt u in dit privacybeleid. Informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Facebook vindt u in hun privacybeleid.

13.2 Privacybeleid voor Instagram

13.2.1 Verantwoordelijke personen

Als exploitant van deze Instagram-pagina zijn wij (GesundLand Vulkaneifel GmbH, Leopoldstraße 9a, 54550 Daun/Vulkaneifel, Duitsland) samen met de exploitant van het sociale netwerk Instagram (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland) de verantwoordelijke in de zin van art. 4 nr. 7 van de Algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO). Wanneer u onze Instagram-pagina bezoekt, worden persoonsgegevens verwerkt door de verantwoordelijke partijen. In het volgende zullen we je informeren over om welke gegevens het gaat, hoe deze worden verwerkt en welke rechten je in dit verband hebt.

Als verantwoordelijke voor deze pagina hebben wij overeenkomsten gesloten met Facebook waarin onder andere de voorwaarden voor het gebruik van de Instagram-pagina zijn geregeld. De gebruiksvoorwaarden van Instagram zijn gezaghebbend

op https://help.instagram.com/581066165581870 en de andere voorwaarden en richtlijnen die daar aan het einde worden genoemd.

13.2.2 Doeleinden van de verwerking

De verwerking van de informatie is onder andere bedoeld om Facebook in staat te stellen zijn advertentiesysteem te verbeteren dat het via zijn netwerk verspreidt. Anderzijds is de verwerking bedoeld om ons, als beheerders van de Instagram-pagina, in staat te stellen statistieken te verkrijgen die Facebook opstelt op basis van de bezoeken aan onze Instagram-pagina. Het doel hiervan is om de marketing van onze activiteit te controleren. Het stelt ons bijvoorbeeld in staat om meer te weten te komen over de profielen van bezoekers die onze Instagram-pagina leuk vinden of applicaties op de pagina gebruiken om hen relevantere inhoud te bieden en functies te ontwikkelen die voor hen interessanter kunnen zijn.

Om beter te begrijpen hoe onze Instagram-pagina onze doelen beter kan bereiken, worden er ook demografische en geografische analyses gemaakt op basis van de verzamelde informatie die aan ons beschikbaar wordt gesteld. We kunnen deze informatie gebruiken om op interesses gebaseerde advertenties te richten zonder de identiteit van de bezoeker direct te kennen. Als bezoekers Facebook op meerdere apparaten gebruiken, kunnen de verzameling en analyse ook plaatsvinden op verschillende apparaten als het geregistreerde bezoekers zijn die zijn ingelogd op hun eigen profiel.

De aangemaakte bezoekersstatistieken worden uitsluitend in geanonimiseerde vorm aan ons doorgegeven. Wij hebben geen toegang tot de onderliggende gegevens.

13.2.3 Rechtsgrondslag en legitieme belangen

We beheren deze Instagram-pagina om ons te presenteren aan en te communiceren met Instagram-gebruikers en andere geïnteresseerden die onze Instagram-pagina bezoeken. De verwerking van de persoonsgegevens van gebruikers is gebaseerd op onze legitieme belangen om de presentatie van ons bedrijf te optimaliseren (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO).

13.2.4 Openbaarmaking van gegevens

Wij hebben geen invloed op het verzamelen van gegevens door Instagram, noch op de bestaande gegevensverwerkingsprocedures bij Facebook. We zijn ook niet op de hoogte van de omvang van de gegevensverzameling, de doeleinden van de verwerking of de opslagtermijnen. Het doorsturen van gegevens naar geanonimiseerde statistieken kan daarom niet worden uitgesloten.

Wanneer u onze Instagram-pagina bezoekt, is het denkbaar dat een deel van de verzamelde informatie ook buiten de Europese Unie wordt verwerkt door Facebook Inc. dat is gevestigd in de Verenigde Staten. We willen erop wijzen dat de VS door het Europees Hof van Justitie is beoordeeld als een land met een ontoereikend niveau van gegevensbescherming volgens EU-normen. In dit verband bestaat het risico dat uw gegevens door Amerikaanse autoriteiten worden verwerkt voor controle- en toezichtsdoeleinden, mogelijk zonder dat u hiertegen juridisch verhaal kunt halen. U beslist zelf in het toestemmingsbeheer van de Instagram-pagina of u al dan niet toestemming geeft voor een dergelijke overdracht. In een dergelijk geval vindt de doorgifte plaats op basis van uw toestemming op grond van art. 49 (1) lit. a DSGVO.

We geven zelf geen persoonlijke gegevens door.

13.2.5 Bezwaarmogelijkheden

Instagram-gebruikers kunnen bij het bezoeken van onze Instagram-pagina onder de instellingen voor advertentievoorkeuren invloed uitoefenen op de mate waarin hun gebruikersgedrag kan worden vastgelegd. Verdere opties worden geboden door de instellingen van Facebook en Instagram onder:

https://www.facebook.com/login.php?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fads%2Fpreferences%2F%3Fentry_product%3Dad_settings_screen
https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/accounts/privacy_and_security/, het Toestemmingsbeheer van de Fanpage of het formulier voor het recht om bezwaar te maken op:

https://www.facebook.com/help/contact/1994830130782319 .

De verwerking van informatie door middel van de door Facebook gebruikte cookie kan ook worden voorkomen door cookies van externe aanbieders of die van Facebook niet toe te staan in uw eigen browserinstellingen.

13.2.6 Aard van gedeelde verantwoordelijkheid

Uit de overeenkomsten met Facebook over gezamenlijke verantwoordelijkheid volgt in wezen dat verzoeken om informatie en de uitoefening van de rechten van andere betrokkenen rechtstreeks aan Facebook moeten worden gericht. Als aanbieder van het sociale netwerk en de mogelijkheid om Facebook-pagina's daar te integreren, heeft alleen Facebook rechtstreeks toegang tot de benodigde informatie en kan ook onmiddellijk de nodige maatregelen nemen en informatie verstrekken. Mocht onze ondersteuning desondanks nodig zijn, dan kunnen wij te allen tijde worden gecontacteerd.

13.2.7 Informatie over contactmogelijkheden en verdere rechten als betrokkene

Meer informatie over onze contactgegevens, de rechten van betrokkenen ten opzichte van ons en hoe persoonlijke gegevens anderszins door ons worden verwerkt, is te vinden in dit privacybeleid.

Informatie over hoe Facebook omgaat met persoonlijke gegevens op Instagram is te vinden in hun privacybeleid op https://help.instagram.com/519522125107875.

13.3 Privacybeleid voor YouTube

13.3.1 Verantwoordelijke personen

Als beheerder van deze YouTube-pagina zijn wij (GesundLand Vulkaneifel GmbH, Leopoldstraße 9a, 54550 Daun/Vulkaneifel, Duitsland) samen met de beheerder van de YouTube-website (YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS een dochteronderneming van Google inc. 160 Amphitheatre parkway, Mountain View, CA 94043, VS) de verantwoordelijke voor de verwerking in de zin van artikel 4 nr. 7 van de Algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO). Wanneer je onze YouTube-pagina bezoekt, worden persoonlijke gegevens verwerkt door de gegevensbeheerder. Hierna informeren wij je over welke gegevens het gaat, hoe deze worden verwerkt en welke rechten je in dit verband hebt.

Alle instellingen voor gegevensbescherming op YouTube moeten worden gemaakt in het Google-account. Als verantwoordelijke voor deze site hebben we overeenkomsten gesloten met Google die onder andere de voorwaarden voor het gebruik van Google-diensten regelen (hier: YouTube). De gebruiksvoorwaarden van YouTube op: https://www.youtube.com/static?gl=DE&template=terms&hl=de en van Google op: https://policies.google.com/terms?hl=de zijn gezaghebbend.

13.3.2 Doeleinden van de verwerking

De verwerking van de informatie is onder andere bedoeld om YouTube in staat te stellen het advertentiesysteem dat het via zijn netwerk verspreidt, te verbeteren. Anderzijds is het bedoeld om ons, als beheerders van de YouTube-site, in staat te stellen statistieken te verkrijgen die YouTube opstelt op basis van bezoeken aan onze YouTube-site. Het doel hiervan is om de marketing van onze activiteit te controleren. Het stelt ons bijvoorbeeld in staat om meer te weten te komen over de profielen van bezoekers die onze YouTube-pagina leuk vinden of toepassingen op de pagina gebruiken om hen relevantere inhoud te bieden en om functies te ontwikkelen die voor jou interessanter kunnen zijn.

Om beter te begrijpen hoe onze YouTube-site onze doelen beter kan bereiken, worden er ook demografische en geografische analyses gemaakt op basis van de verzamelde informatie die aan ons beschikbaar wordt gesteld. We kunnen deze informatie gebruiken om op interesses gebaseerde advertenties te richten zonder de identiteit van de bezoeker direct te kennen. Als bezoekers YouTube op verschillende apparaten gebruiken, kunnen de verzameling en analyse ook plaatsvinden op verschillende apparaten als het geregistreerde bezoekers zijn die zijn aangemeld bij hun eigen profiel. De aangemaakte bezoekersstatistieken worden uitsluitend in geanonimiseerde vorm aan ons doorgegeven. Wij hebben geen toegang tot de onderliggende gegevens.

13.3.3 Rechtsgrondslag en legitieme belangen

We beheren deze YouTube-pagina om ons te presenteren aan YouTube-gebruikers en andere geïnteresseerde personen die onze YouTube-pagina bezoeken en om met hen te communiceren. De verwerking van persoonsgegevens van gebruikers is gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen om de presentatie van ons bedrijf te optimaliseren (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO).

13.3.4 Openbaarmaking van gegevens

Wij hebben geen invloed op het verzamelen van gegevens door Google, noch op de gegevensverwerkingsprocedures bij Google. We zijn ook niet op de hoogte van de omvang van de gegevensverzameling, de doeleinden van de verwerking of de bewaartermijnen. Het doorsturen van gegevens naar geanonimiseerde statistieken kan daarom niet worden uitgesloten.

Wanneer je onze YouTube-pagina bezoekt, is het mogelijk dat een deel van de verzamelde informatie ook buiten de Europese Unie wordt verwerkt door YouTube LLC. of Google Inc. dat is gevestigd in de VS. We willen erop wijzen dat de VS door het Europese Hof van Justitie is beoordeeld als een land met een ontoereikend niveau van gegevensbescherming volgens EU-normen. In dit verband bestaat het risico dat uw gegevens door Amerikaanse autoriteiten worden verwerkt voor controle- en toezichtsdoeleinden, mogelijk zonder enig rechtsmiddel. Je beslist zelf in het toestemmingsbeheer van de YouTube-pagina of je al dan niet akkoord gaat met een dergelijke overdracht. In een dergelijk geval vindt de doorgifte plaats op basis van uw toestemming conform art. 6 lid 1 lit. a DSGVO.

We geven zelf geen persoonlijke gegevens door.

13.3.5 Bezwaarmogelijkheden

YouTube-gebruikers kunnen invloed uitoefenen op de mate waarin hun gebruikersgedrag kan worden vastgelegd wanneer ze onze YouTube-pagina bezoeken via de instellingen van hun Google-account. Zie ook: https://policies.google.com/privacy?hl=de#infochoices. Verdere opties worden geboden door het toestemmingsbeheer van de fanpagina.

De verwerking van informatie door middel van de door YouTube of Google gebruikte cookie kan ook worden voorkomen door cookies van externe aanbieders of die van YouTube of Google niet toe te staan in je eigen browserinstellingen.

13.3.6 Aard van gedeelde verantwoordelijkheid

Uit de overeenkomsten met YouTube en Google over gezamenlijke verantwoordelijkheid volgt in wezen dat verzoeken om informatie en de uitoefening van de rechten van andere betrokkenen rechtstreeks aan YouTube of Google moeten worden gericht. Als aanbieders van het sociale netwerk en de mogelijkheid om daar YouTube-pagina's te integreren, hebben YouTube en Google namelijk als enigen rechtstreeks toegang tot de benodigde informatie en kunnen zij ook de nodige maatregelen treffen en onmiddellijk informatie verstrekken. Mocht onze ondersteuning desondanks nodig zijn, kunnen wij te allen tijde worden gecontacteerd.

13.3.7 Informatie over contactmogelijkheden en verdere rechten als betrokkene

Meer informatie over onze contactgegevens, de rechten van betrokkenen ten opzichte van ons en hoe we persoonlijke gegevens in andere opzichten verwerken, is te vinden in dit privacybeleid.

Informatie over de verwerking van persoonlijke gegevens door YouTube op Google is te vinden in hun privacybeleid(https://policies.google.com/privacy?hl=de).

13.4 Privacybeleid voor Pinterest

13.4.1 Verantwoordelijke personen

Als exploitant van deze Pinterest-pagina zijn wij (GesundLand Vulkaneifel GmbH, Leopoldstraße 9a, 54550 Daun/Vulkaneifel, Duitsland) samen met de exploitant van het sociale netwerk Pinterest (Pinterest Europe Ltd., 2nd Floor, Palmerston House, Fenian Street, Dublin 2, Ierland een dochteronderneming van Pinterest Inc., 808 Brannan Street San Francisco, CA 94103, USA)). Verantwoordelijke in de zin van art. 4 nr. 7 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wanneer je onze Pinterest-pagina bezoekt, worden persoonsgegevens verwerkt door de verantwoordelijke. Hierna informeren wij je over om welke gegevens het gaat, hoe deze worden verwerkt en welke rechten je in dit verband hebt. Als verwerkingsverantwoordelijke van deze site hebben wij overeenkomsten gesloten met Pinterest, waarin onder andere de voorwaarden voor het gebruik van de Pinterest site zijn geregeld. De Pinterest gebruiksvoorwaarden op https://policy.pinterest.com/de/terms-of-service en de zogenaamde community richtlijnen op https://policy.pinterest.com/de/community-guidelines zijn gezaghebbend.

13.4.2 Doeleinden van de verwerking

De verwerking van de gegevens is onder andere bedoeld om Pinterest in staat te stellen het systeem van advertenties die het via zijn netwerk verspreidt, te verbeteren. Anderzijds is de verwerking bedoeld om ons, als beheerders van de Pinterest site, in staat te stellen statistieken te verkrijgen die Pinterest opstelt op basis van bezoeken aan onze Pinterest site. Het doel hiervan is om de marketing van onze activiteit te controleren. Het stelt ons bijvoorbeeld in staat om kennis te nemen van de profielen van bezoekers die onze Pinterest pagina leuk vinden of toepassingen op de pagina gebruiken om hen relevantere inhoud te bieden en functies te ontwikkelen die voor hen interessanter kunnen zijn.

Om beter te begrijpen hoe onze Pinterest site onze doelen beter kan bereiken, worden er ook demografische en geografische analyses gemaakt van de verzamelde gegevens die aan ons beschikbaar worden gesteld. We kunnen deze informatie gebruiken om op interesses gebaseerde advertenties te richten zonder de identiteit van de bezoeker direct te kennen. Als bezoekers Pinterest op meerdere apparaten gebruiken, kunnen de verzameling en analyse ook worden uitgevoerd op verschillende apparaten als het geregistreerde bezoekers zijn die zijn ingelogd op hun eigen profiel. De aangemaakte bezoekersstatistieken worden uitsluitend in geanonimiseerde vorm aan ons doorgegeven. Wij hebben geen toegang tot de onderliggende gegevens.

13.4.3 Rechtsgrondslag en legitieme belangen

We beheren deze Pinterest-pagina om ons te presenteren aan Pinterest-gebruikers en andere geïnteresseerde personen die onze Pinterest-pagina bezoeken en om met hen te communiceren. De verwerking van persoonsgegevens van gebruikers is gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen om de presentatie van ons bedrijf te optimaliseren (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO).

13.4.4 Openbaarmaking van gegevens

We hebben geen invloed op het verzamelen van gegevens door Pinterest, noch op de bestaande gegevensverwerkingsprocedures bij Pinterest. We zijn ook niet op de hoogte van de omvang van de gegevensverzameling, de doeleinden van de verwerking of de bewaartermijnen. Het doorsturen van de gegevens kan daarom niet worden uitgesloten.

Wanneer u onze Pinterest-site bezoekt, is het denkbaar dat een deel van de verzamelde gegevens ook buiten de Europese Unie wordt verwerkt door Pinterest Inc. dat is gevestigd in de Verenigde Staten. We willen erop wijzen dat de VS door het Europees Hof van Justitie is beoordeeld als een land met een ontoereikend niveau van gegevensbescherming volgens de EU-normen. In dit verband bestaat het risico dat uw gegevens door Amerikaanse autoriteiten worden verwerkt voor controle- en toezichtsdoeleinden, mogelijk zonder dat u hiertegen juridisch verhaal kunt halen. Zij beslissen in het toestemmingsbeheer van de Facebook-pagina zelf of u al dan niet akkoord gaat met een dergelijke overdracht. In een dergelijk geval vindt de doorgifte plaats op basis van uw toestemming conform art. 6 lid 1 lit. a DSGVO.

We geven zelf geen persoonlijke gegevens door.

13.4.5 Bezwaarmogelijkheden

Gebruikers van Pinterest kunnen invloed uitoefenen op de mate waarin hun zoekresultaten kunnen worden vastgelegd wanneer ze onze Pinterest-pagina bezoeken op https://help.pinterest.com/de/article/your-privacy-and-data-settings. Verdere opties worden geboden door het toestemmingsbeheer van de fanpagina.

De verwerking van informatie door middel van de door Pinterest gebruikte cookies kan ook worden voorkomen door cookies van derde aanbieders of die van Pinterest niet toe te staan in uw eigen browserinstellingen.

13.4.6 Aard van gedeelde verantwoordelijkheid

Uit de overeenkomsten met Pinterest over gezamenlijke verantwoordelijkheid volgt in wezen dat het zinvol is om verzoeken om informatie en de uitoefening van verdere rechten van betrokkenen rechtstreeks bij Pinterest in te dienen. Als aanbieder van het sociale netwerk en de mogelijkheid om Pinterest-pagina's daar in te sluiten, heeft alleen Pinterest rechtstreeks toegang tot de benodigde informatie en kan het ook alle noodzakelijke maatregelen nemen en onmiddellijk informatie verstrekken. Mocht onze ondersteuning desondanks nodig zijn, dan kunnen we te allen tijde worden gecontacteerd. We hebben een overeenkomst voor gedeelde verantwoordelijkheid gesloten met Pinterest. De gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de verwerking van uw gegevens is geregeld in het Pinterest Data Sharing Addendum. Je kunt de regels hierover vinden als addendum (EXHIBIT A) bij de Pinterest Advertising Services Agreement op https://business.pinterest.com/en-gb/pinterest-advertising-services-agreement/.

13.4.7 Informatie over contactmogelijkheden en verdere rechten als betrokkene

Meer informatie over onze contactgegevens, de rechten van betrokkenen ten opzichte van ons en hoe persoonsgegevens anderszins door ons worden verwerkt, is te vinden in dit privacybeleid. Informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Pinterest is te vinden in hun privacybeleid op https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

14 Analysehulpmiddelen

14.1 Privacybeleid voor het gebruik en de toepassing van Google Analytics (met anonimiseringsfunctie)

Deze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. De provider is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Rechtsgrondslag van de verwerking:

Het opslaan van "Google Analytics-cookies" en het gebruik van deze tool zijn gebaseerd op uw toestemming in het kader van het toestemmingsbeheer. De verwerking vindt uitsluitend plaats op basis van art. 6 lid 1 letter a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken of wijzigen in het toestemmingsbeheer.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Als u cookies deactiveert, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Google verwerkt uw persoonlijke gegevens ook in de VS. We willen erop wijzen dat de VS door het Europees Hof van Justitie is beoordeeld als een land met een ontoereikend niveau van gegevensbescherming volgens EU-normen. In dit verband bestaat het risico dat uw gegevens door Amerikaanse autoriteiten worden verwerkt voor controle- en toezichtsdoeleinden, mogelijk zonder dat u hiertegen juridisch verhaal kunt halen. Met uw toestemming voor het gebruik van Google Analytics in Consent Management stemt u ook in met een dergelijke overdracht naar de VS. In dat geval vindt de doorgifte plaats op basis van uw toestemming voor het gebruik van Google-cookies in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a) juncto artikel 49, lid 1, onder a) DSGVO, aangezien de doorgifte van gegevens naar de VS niet kan worden uitgesloten met toestemming voor het gebruik van Google-cookies.

We geven zelf geen persoonlijke gegevens door.

IP-anonimisering

We hebben de IP-anonimiseringsfunctie geactiveerd op deze website. Dit betekent dat uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragslanden van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte door Google wordt ingekort voordat het naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verbonden diensten aan de websitebeheerder te leveren. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Browser-plugin

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. U kunt ook voorkomen dat Google gegevens verzamelt die door de cookie worden gegenereerd en die verband houden met uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres), evenals de verwerking van deze gegevens door Google, door de browserplugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Bezwaar tegen gegevensverzameling

U kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics voorkomen enerzijds in het toestemmingsbeheer van de startpagina of door op de volgende link te klikken. In het laatste geval wordt een opt-out-cookie ingesteld dat het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website verhindert: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?h.

Voor meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens, zie het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Taakverwerking

We hebben een orderverwerkingscontract afgesloten met Google en voldoen volledig aan de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics.

In haar besluit van 12 mei 2020 heeft de Conferentie van onafhankelijke gegevensbeschermingsautoriteiten van de federatie en de deelstaten (DSK) verklaard dat de gegevens die met Google Analytics worden verwerkt persoonsgegevens zijn in de zin van de GDPR.

Volgens de toezichthoudende autoriteiten voor gegevensbescherming is de verwerking van persoonsgegevens in verband met Google Analytics geen opgedragen verwerking in de zin van art. 28 DSGVO. Volgens art. 4 nr. 7, art. 28 (10) DSGVO moet de verwerkingsverantwoordelijke zelf het doel en de middelen van de verwerking bepalen. Hieruit volgt de verplichting van de verwerker om de gegevens uitsluitend in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke te verwerken (art. 29 DSGVO). Bij het gebruik van Google Analytics bepalen wij als websitebeheerder echter niet alleen de doeleinden en middelen voor de gegevensverwerking. In plaats daarvan worden deze deels exclusief door Google bepaald, zodat Google in dit opzicht zelf verantwoordelijk is. De toezichthoudende autoriteiten verduidelijken in dit verband: "Hoewel Google een contract voor verwerking in opdracht blijft aanbieden, verduidelijkt het in de 'Google Measurement Controller-voorwaarden voor gegevensbescherming' ook dat Google en de gebruiker (websitebeheerder) afzonderlijk verantwoordelijk zijn voor bepaalde verwerkingsprocessen. Bovendien verduidelijkt Google in de gebruiksvoorwaarden dat Google de gegevens voor eigen doeleinden verwerkt, met name ook voor het leveren van zijn webanalyse- en trackingdienst. Volgens artikel 28 (10) van de GDPR is Google dus niet langer een verwerker. Rekening houdend met de huidige jurisprudentie van het Hof van Justitie, zijn Google en de Google Analytics-gebruiker gezamenlijk verantwoordelijk voor de gegevensverwerking, zodat de vereisten van artikel 26 GDPR in acht moeten worden genomen."

We hebben een overeenkomst voor gedeelde verantwoordelijkheid gesloten met Google.

We willen er op dit punt ook op wijzen dat het advies van de FDPIC onderhevig is aan een toekomstige - mogelijk afwijkende - interpretatie door het Europees Comité voor gegevensbescherming en de jurisprudentie van het Europees Hof van Justitie.

Demografische kenmerken in Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functie "demografische kenmerken" van Google Analytics. Hiermee kunnen rapporten worden gegenereerd die verklaringen bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses van websitebezoekers. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde advertenties van Google en bezoekersgegevens van derden. Deze gegevens kunnen niet worden toegewezen aan een specifieke persoon. U kunt deze functie te allen tijde deactiveren via de advertentie-instellingen in uw Google-account of in het algemeen het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics verbieden zoals aangegeven in het item "Bezwaar tegen gegevensverzameling".

De aard van gedeelde verantwoordelijkheid

Uit de overeenkomsten met Google over gezamenlijke verantwoordelijkheid volgt in wezen dat het zinvol is om verzoeken om informatie en de uitoefening van de rechten van andere betrokkenen rechtstreeks bij Google in te dienen. Als aanbieder van het sociale netwerk en de mogelijkheid om Google-pagina's daarin te integreren, heeft alleen Google rechtstreeks toegang tot de benodigde informatie en kan ook onmiddellijk noodzakelijke maatregelen nemen en informatie verstrekken. Mocht onze ondersteuning desondanks nodig zijn, kunnen wij te allen tijde worden gecontacteerd.

Opslagperiode

Gegevens die door Google zijn opgeslagen op gebruikers- en gebeurtenisniveau en die zijn gekoppeld aan cookies, gebruikersidentificatoren (bijv. gebruikers-ID) of advertentie-ID's (bijv. DoubleClick-cookies, Android-reclame-ID), worden na 26 maanden verwijderd. Zie de volgende link voor meer informatie: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

14 2. Google Ads (voorheen Google Adwords)

14.2.1 Google Ads Conversie

Deze website maakt gebruik van Google AdWords. AdWords is een online advertentieprogramma van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google").

In het kader van Google AdWords gebruiken we de zogenaamde conversietracking. We gebruiken de conversiedienst Google Ads om met behulp van reclamemedia (zogenaamde Google Ads) de aandacht te vestigen op onze aantrekkelijke aanbiedingen op externe websites. Op deze manier streven we ernaar om u reclame te tonen die voor u interessant is, onze website interessanter voor u te maken en een eerlijke berekening van de advertentiekosten te realiseren. Wanneer u op een advertentie van Google klikt, wordt er een cookie geplaatst voor het bijhouden van conversies. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorverwezen. De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken te maken voor AdWords-klanten die voor conversietracering hebben gekozen. We leren het totale aantal gebruikers die op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. We ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.

Wijzelf verzamelen en verwerken geen persoonlijke gegevens in de bovengenoemde reclamemaatregelen.

Door de gebruikte marketingtools maakt uw browser automatisch een directe verbinding met de server van Google. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die Google door het gebruik van deze tool verzamelt en informeren u daarom volgens onze stand van kennis: Door de integratie van Ads Conversion ontvangt Google de informatie dat u het betreffende deel van onze website heeft opgeroepen of op een advertentie van ons heeft geklikt. Als u bij een Google-dienst bent geregistreerd, kan Google het bezoek aan uw account toewijzen. Ook als u niet bij Google bent geregistreerd of niet bent ingelogd, bestaat de mogelijkheid dat de provider uw IP-adres achterhaalt en opslaat.

Rechtsgrondslag van de verwerking:

Het opslaan van "Google-cookies" en het gebruik van deze tool zijn gebaseerd op uw toestemming in het kader van het toestemmingsbeheer. De verwerking wordt uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 lit. a DSGVO.

Openbaarmaking

Google verwerkt uw persoonlijke gegevens ook in de VS. We willen erop wijzen dat de VS door het Europese Hof van Justitie worden beschouwd als een land met een ontoereikend niveau van gegevensbescherming volgens EU-normen. In dit verband bestaat het risico dat uw gegevens door Amerikaanse autoriteiten worden verwerkt voor controle- en toezichtsdoeleinden, mogelijk zonder dat u hiertegen juridisch verhaal kunt halen. In een dergelijk geval vindt de overdracht plaats op basis van uw toestemming voor het gebruik van Google-cookies in overeenstemming met art. 6 (1) (a) juncto art. 49 (1) (a) DSGVO, aangezien de overdracht van gegevens naar de VS niet kan worden uitgesloten met de toestemming voor het gebruik van Google-cookies.

Bezwaar tegen gegevensverzameling

Als u niet wilt deelnemen aan het bijhouden van uw conversie, kunt u bezwaar maken tegen dit gebruik door eenvoudig de Google conversion tracking cookie uit te schakelen via uw internetbrowser onder gebruikersinstellingen. U wordt dan niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies.

Meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens in verband met Google AdWords en Google Conversion Tracking vindt u in het privacybeleid van Google: https://www.google.de/policies/privacy/.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Als u cookies deactiveert, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Opslagperiode

Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren.

14.2.2 Google Ads Remarketing

We gebruiken de remarketingfunctie binnen de Google Ads-service. Met de remarketingfunctie kunnen we gebruikers van onze website advertenties laten zien op basis van hun interesses op andere websites binnen het advertentienetwerk van Google (in Google Zoeken of op YouTube, zogenaamde "Google Ads" of op andere websites). Hiervoor wordt de interactie van gebruikers op onze website geanalyseerd, bijv. in welke aanbiedingen de gebruiker geïnteresseerd was, om gebruikers gerichte reclame op andere websites te kunnen tonen, zelfs nadat ze onze website hebben bezocht. Voor dit doel slaat Google een nummer op in de browser van gebruikers die bepaalde Google-diensten of websites in het Google-weergavenetwerk bezoeken.

Deze cookies worden gebruikt om de bezoeken van deze gebruikers te registreren. De cookies worden gebruikt om een webbrowser op een specifiek eindapparaat te identificeren en niet om een persoon te identificeren.

Rechtsgrondslag van de verwerking:

Het opslaan van "Google remarketing cookies" en het gebruik van deze tool zijn gebaseerd op uw toestemming in het kader van het toestemmingsbeheer. De verwerking wordt uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken of wijzigen in het toestemmingsbeheer.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Als u cookies deactiveert, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Google verwerkt uw persoonlijke gegevens ook in de VS. We willen erop wijzen dat de VS door het Europees Hof van Justitie is beoordeeld als een land met een ontoereikend niveau van gegevensbescherming volgens EU-normen. In dit verband bestaat het risico dat uw gegevens door Amerikaanse autoriteiten worden verwerkt voor controle- en toezichtsdoeleinden, mogelijk zonder dat u hiertegen juridisch verhaal kunt halen. Met uw toestemming voor het gebruik van Google Ads Remarketing in Consent Management stemt u ook in met een dergelijke overdracht naar de VS. In een dergelijk geval vindt de overdracht plaats op basis van uw toestemming voor het gebruik van Google-cookies in overeenstemming met art. 6 (1) lit. a in combinatie met art. 49 (1) lit. a DSGVO, aangezien de overdracht van gegevens naar de VS niet kan worden uitgesloten met de toestemming voor het gebruik van Google-cookies.

We geven zelf geen persoonlijke gegevens door.

Bezwaar tegen gegevensverzameling

Je kunt deelname aan dit volgproces op verschillende manieren voorkomen:

a) door de instellingen van uw browsersoftware dienovereenkomstig aan te passen; in het bijzonder betekent het onderdrukken van cookies van derden dat u geen advertenties van derden ontvangt;

b) door de plug-in te installeren die door Google via de volgende link wordt aangeboden: https://www.google.com/settings/ads/plugin;

c) door de op interesses gebaseerde advertenties van de aanbieders die deel uitmaken van de zelfreguleringscampagne "About Ads" uit te schakelen via de link http://www.aboutads.info/choices, waarbij deze instelling wordt verwijderd wanneer u uw cookies verwijdert;

d) door het permanent te deactiveren in uw browsers Firefox, Internet Explorer of Google Chrome op de koppeling http://www.google.com/settings/ads/plugin,

e) door middel van de overeenkomstige cookie-instelling in het toestemmingsbeheer.

We willen u erop wijzen dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

Opslagperiode

Tot 180 dagen (voor cookies die via deze website worden gebruikt).

15 Integratie van videoplatforms (hier: YouTube) op de website

We hebben YouTube-video's geïntegreerd op onze website. Op deze manier kunnen we je interessante video's direct op onze site laten zien. YouTube is een dochteronderneming van Google LLC. Het videoportaal "YouTube" wordt beheerd door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, VS.

Deze video's zijn allemaal ingesloten in de "verbeterde gegevensbeschermingsmodus", d.w.z. dat er geen gegevens over jou als gebruiker naar YouTube worden verzonden als je de video's niet afspeelt. Alleen als je de video's afspeelt, worden de gegevens die in de volgende alinea worden genoemd, overgedragen. Wij hebben geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Door de website te bezoeken, ontvangt YouTube de informatie dat je de betreffende subpagina van onze website hebt bezocht. Dit gebeurt ongeacht of YouTube een gebruikersaccount beschikbaar stelt waarmee je bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als je bij Google bent ingelogd, worden je gegevens direct aan je account toegewezen. Als je niet wilt dat jouw gegevens worden gekoppeld aan jouw YouTube-profiel, moet je uitloggen voordat je de knop activeert. YouTube slaat jouw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt deze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of de vormgeving van zijn website in overeenstemming met de vereisten. Een dergelijke evaluatie wordt in het bijzonder uitgevoerd (zelfs voor gebruikers die niet zijn ingelogd) om op de behoeften afgestemde reclame aan te bieden en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over jouw activiteiten op onze website. Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen en je moet contact opnemen met YouTube om dit recht uit te oefenen.

Rechtsgrondslag van de verwerking

Het opslaan van "YouTube-cookies" en het gebruik van deze tool zijn gebaseerd op uw toestemming in het kader van het toestemmingsbeheer. De verwerking wordt uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken of wijzigen in het toestemmingsbeheer.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Als u cookies deactiveert, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Gegevens doorgeven

Google/YouTube verwerkt jouw persoonlijke gegevens ook in de VS. We willen erop wijzen dat de VS door het Europees Hof van Justitie is beoordeeld als een land met een ontoereikend niveau van gegevensbescherming volgens EU-normen. In dit verband bestaat het risico dat jouw gegevens door de Amerikaanse autoriteiten worden verwerkt voor controle- en toezichtsdoeleinden, mogelijk zonder dat jij daartegen juridische stappen kunt ondernemen. Met uw toestemming voor het gebruik van YouTube voor toestemmingsbeheer, geeft u ook toestemming voor een dergelijke overdracht naar de VS. In een dergelijk geval vindt de doorgifte plaats op basis van jouw toestemming voor het gebruik van YouTube-cookies in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a), in combinatie met artikel 49, lid 1, onder a), DSGVO, aangezien de doorgifte van gegevens naar de VS niet kan worden uitgesloten met de toestemming voor het gebruik van YouTube-cookies.

We geven zelf geen persoonlijke gegevens door.

Bezwaarmogelijkheden

YouTube-gebruikers kunnen de mate waarin hun gebruikersgedrag kan worden vastgelegd beïnvloeden wanneer ze onze YouTube-pagina bezoeken via de instellingen voor advertentievoorkeuren.

Het verwerken van informatie door middel van de door YouTube gebruikte cookie kan ook worden voorkomen door cookies van derde partijen of die van YouTube en/of Google niet toe te staan in je eigen browserinstellingen.

We willen u erop wijzen dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van onze website volledig kunt gebruiken.

Meer informatie over het doel en de omvang van het verzamelen en verwerken van gegevens door YouTube vind je in het privacybeleid. Daar vind je ook meer informatie over je rechten en instellingsmogelijkheden om je privacy te beschermen: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

16 Gebruik van scriptbibliotheken (hier: Google Fonts)

Om onze inhoud in browsers correct en grafisch aantrekkelijk weer te geven, gebruiken we "Google Fonts" van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; hierna "Google" genoemd) op onze website om lettertypen weer te geven.

We hebben deze scriptbibliotheek lokaal op onze webserver geïntegreerd, zodat er geen verbinding met Google tot stand wordt gebracht wanneer onze website wordt opgeroepen en er geen "Google-cookie" wordt ingesteld.

Rechtsgrondslag van de verwerking

De rechtsgrondslag voor de integratie van Google Fonts is ons legitieme belang bij een correcte en grafisch aantrekkelijke presentatie van de website volgens art. 6 lid 1 zin 1 lit. f DSGVO. Aangezien we de scriptbibliotheek lokaal op onze eigen webserver hebben geïntegreerd, vindt er geen gegevensoverdracht naar Google plaats. In dit opzicht is uw uitdrukkelijke toestemming voor het gebruik van Google Fonts niet vereist.

Gegevens doorgeven

Door de scriptbibliotheek lokaal op onze webserver te integreren, worden er geen gegevens doorgegeven aan derden.

Opslagperiode

We verzamelen geen persoonlijke gegevens door de scriptbibliotheek lokaal op onze server te integreren.

17 Content Delivery Network (CDN)

17.1 Google CDN (Content Delivery Network)

We gebruiken het content delivery network Google Cloud CDN. De provider is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google biedt een wereldwijd gedistribueerd content delivery network. Hierdoor wordt de overdracht van informatie tussen uw browser en onze website technisch gerouteerd via het netwerk van Google. Hierdoor kunnen we de wereldwijde toegankelijkheid en prestaties van onze website verbeteren.

De volgende gegevens worden bijvoorbeeld verwerkt:

Inhoudelijke gegevens (bijv. testitems, foto's, video's)

Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden)

Meta/communicatiegegevens (apparaatinformatie, IP-adressen)

Doel van de gegevensverwerking

De gegevens worden uitsluitend verwerkt om de veiligheid en functionaliteit van het CDN te handhaven.

Wettelijke basis voor gegevensverwerking

Het gebruik van Google Cloud CDN is gebaseerd op ons legitieme belang om onze website zo foutloos en veilig mogelijk aan te bieden (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO).

Duur van gegevensopslag

De concrete opslagperiode van de verwerkte gegevens kan niet door ons worden beïnvloed, maar wordt bepaald door Google. Meer informatie over Google Cloud CDN vindt u hier: https://cloud.google.com/cdn/docs/overview?hl=de.

Gegevensoverdracht

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Meer informatie vindt u hier: https://cloud.google.com/terms/eu-model-contract-clause.

We willen erop wijzen dat de VS door het Europees Hof van Justitie is beoordeeld als een land met een ontoereikend niveau van gegevensbescherming volgens EU-normen. In dit verband bestaat het risico dat jouw gegevens door de Amerikaanse autoriteiten worden verwerkt voor controle- en toezichtdoeleinden, mogelijk zonder dat jij daartegen juridische stappen kunt ondernemen. Met uw toestemming voor het gebruik van YouTube voor toestemmingsbeheer, geeft u ook toestemming voor een dergelijke overdracht naar de VS. In een dergelijk geval vindt de doorgifte plaats op basis van uw toestemming voor het gebruik van de CDN-cookies in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a), juncto artikel 49, lid 1, onder a), DSGVO, aangezien de doorgifte van gegevens naar de VS niet kan worden uitgesloten met de toestemming voor het gebruik van de CDN-cookies.

We geven zelf geen persoonlijke gegevens door.

17.2 Bootstrap/jsdelivr CDN

We gebruiken op onze site het CSS-raamwerk Bootstrap waarvan het officiële CDN jsDelivr is van het bedrijf Prospect One Sp., Krolweska 65A, 30-081 Krakau, Polen (website: https://prospectone.io/).

Het framework bevat op HTML en CSS gebaseerde ontwerpsjablonen voor typografie, formulieren, knoppen, tabellen, rastersystemen, navigatie en andere interface-ontwerpelementen, evenals aanvullende, optionele JavaScript-extensies.

Om optimaal gebruik te maken van deze bibliotheek maken we gebruik van een zogenaamd CDN (Content Delivery Network) van jsdelivr. Dit levert aanzienlijke prestatievoordelen op en bovendien worden fouten in de bibliotheek volledig hersteld zonder dat wij extra hoeven in te grijpen.

Gegevensoverdracht

De overdracht en verwerking van persoonlijke gegevens vindt uitsluitend plaats op servers in de Europese Unie.

Opslag van gegevens en rechtsgrondslag voor verwerking:

Het opslaan van de Bootstrap-cookie en het gebruik van deze tool zijn gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f DSGVO (gerechtvaardigd belang).

Ons legitieme belang is het handhaven van de compatibiliteit en stabiliteit van deze website voor zoveel mogelijk gebruikers, inclusief het voorkomen van misbruik en het oplossen van problemen.

Met betrekking tot de verwerking heeft u het recht om bezwaar te maken zoals uiteengezet in Art. 21. Meer informatie vindt u in dit privacybeleid.

Raadpleeg voor meer informatie over de behandeling van de verzonden gegevens het privacybeleid van de provider op https://www.jsdelivr.com/privacy-policy-jsdelivr-com.

18 Ander gereedschap

18.1 Google Maps

We gebruiken Google Maps op deze website om geografische informatie visueel weer te geven en routebeschrijvingen te geven. Google Maps is een kaartendienst die wordt beheerd door Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google").

Door gebruik te maken van Google Maps kan informatie over uw gebruik van deze website, met inbegrip van uw IP-adres en het (start)adres dat u hebt ingevoerd als onderdeel van de routeplannerfunctie, worden verzonden naar Google LLC, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Californië, VS.

Wanneer u een website bezoekt die Google Maps bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de servers van Google. Google stuurt de inhoud van de kaart rechtstreeks naar uw browser, die deze vervolgens in de website integreert. Google Maps is geïntegreerd via de middelen van Feratel. Google Maps wordt alleen geactiveerd wanneer u gebruik maakt van de diensten van Deskline.

Het gebruik van Google Maps is gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO, in die zin dat u uitdrukkelijk instemt met het gebruik ervan.

We hebben geen invloed op de omvang van de gegevens die Google verzamelt. Voor zover wij weten, gaat het in ieder geval om de volgende gegevens:

Datum en tijd van het bezoek aan de website in kwestie,

Internetadres of URL van de bezochte website,

IP-adres, (start)adres ingevoerd als onderdeel van de routeplanning.

Wij hebben ook geen invloed op de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Google en kunnen hiervoor dan ook geen verantwoordelijkheid aanvaarden.

We willen u erop wijzen dat Google uw persoonlijke gegevens ook in de VS verwerkt. De VS is door het Europese Hof van Justitie beoordeeld als een land met een ontoereikend niveau van gegevensbescherming volgens EU-normen. In dit verband bestaat het risico dat uw gegevens door Amerikaanse autoriteiten worden verwerkt voor controle- en toezichtsdoeleinden, mogelijk zonder dat u hiertegen juridische stappen kunt ondernemen.

Met uw toestemming voor het gebruik van Deskline (door te besluiten om te schakelen naar de pagina's van Deskline), geeft u ook toestemming voor een overdracht van uw gegevens naar de VS. In een dergelijk geval vindt de overdracht plaats op basis van uw toestemming voor het gebruik van Deskline in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. a in samenhang met art. 49 lid 1 lit. a DSGVO, aangezien met de toestemming voor het gebruik van Deskline ook het gebruik van Google Maps wordt toegestaan en dus een gegevensoverdracht naar de VS niet kan worden uitgesloten.

We geven zelf geen persoonlijke gegevens door.

Voor het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Google, evenals uw rechten in dit verband en de instellingsopties voor het beschermen van uw privacy, verwijzen wij u naar het privacybeleid van Google(https://policies.google.com/privacy?hl=de).

18.2 Google reCAPTCHA

Wij gebruiken "Google reCAPTCHA" (hierna "reCAPTCHA") op onze website. De provider is Google Ireland Limited, Grodon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland en Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google").

Het doel van reCAPTCHA is om te controleren of de gegevensinvoer op onze websites (bijv. in een contactformulier) door een mens of door een geautomatiseerd programma wordt gedaan. Hiervoor analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker op basis van verschillende kenmerken. Deze analyse begint automatisch zodra de websitebezoeker de website binnenkomt.

Voor analyse evalueert reCAPTCHA verschillende informatie, bijv.

 • IP-adres,
 • Referrer URL (dit is het adres van de pagina waar een bezoeker vandaan komt)
 • Browsertype en browsertaal
 • een of meer cookies die uw browser kunnen identificeren
 • Tijd die de websitebezoeker doorbrengt op de website of
 • Datum en tijd van je vraag

De gegevens die tijdens de analyse worden verzameld, worden doorgestuurd naar Google.

De reCAPTCHA-analyses worden volledig op de achtergrond uitgevoerd. Websitebezoekers worden er niet van op de hoogte gesteld dat er een analyse plaatsvindt.

Opslag van gegevens en rechtsgrondslag voor verwerking:

De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is uw uitdrukkelijke toestemming voor het opslaan van de Google-cookie voor reCAPTCHA door Google.

Het opslaan van de cookie en het gebruik van deze tool zijn gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f DS-GVO (gerechtvaardigd belang). Ons gerechtvaardigd belang is het beschermen van de website tegen geautomatiseerde spionage, misbruik en SPAM. Desondanks gebruiken we Google reCAPTCHA niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Gegevensoverdracht

Google verwerkt uw persoonlijke gegevens ook in de VS. We willen erop wijzen dat de VS door het Europees Hof van Justitie is beoordeeld als een land met een ontoereikend niveau van gegevensbescherming volgens EU-normen. In dit verband bestaat het risico dat uw gegevens door Amerikaanse autoriteiten worden verwerkt voor controle- en toezichtsdoeleinden, mogelijk zonder dat u hiertegen juridisch verhaal kunt halen. Met uw toestemming voor het gebruik van Google Analytics in Consent Management stemt u ook in met een dergelijke overdracht naar de VS. In een dergelijk geval vindt de doorgifte plaats op basis van uw toestemming voor het gebruik van Google-cookies in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a) juncto artikel 49, lid 1, onder a) DSGVO, aangezien de doorgifte van gegevens naar de VS niet kan worden uitgesloten met de toestemming voor het gebruik van Google-cookies.

We geven zelf geen persoonlijke gegevens door.

Taakverwerking

We hebben een contract voor orderverwerking afgesloten met Google.

Opslagperiode

30 dagen (cookies)

9 of 18 maanden (loggegevens)

Ga voor meer informatie over Google reCAPTCHA en het privacybeleid van Google naar de volgende koppelingen:

www.google.com/intl/de/policies/privacy/ en www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

18.3 DoubleClick

Wij gebruiken "DoubleClick" als online marketingtool op onze website. De provider is Google Ireland Limited, Grodon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland en Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google").

DoubleClick gebruikt cookies op je eindapparaten om je relevante advertenties te tonen. Dit voorkomt dat advertenties meer dan eens worden weergegeven. Door middel van de cookies wordt een pseudoniem identificatienummer (ID) toegewezen aan de door jou gebruikte browser om te controleren welke advertenties in jouw browser zijn weergegeven en welke advertenties door jou zijn opgeroepen.

Het gebruik van DoubleClick-cookies stelt Google en zijn partnerwebsites alleen in staat om advertenties weer te geven op basis van eerdere bezoeken aan onze website of andere websites op internet. De door de cookies gegenereerde informatie wordt door Google overgebracht naar een server in de VS voor analyse en daar opgeslagen. De gegevens die tijdens de analyse worden verzameld, worden doorgestuurd naar Google. Google garandeert dat deze gegevens niet worden gecombineerd met andere gegevens die door Google zijn verzameld.

We gebruiken DoubleClick voor marketing- en optimalisatiedoeleinden.

Opslag van gegevens en rechtsgrondslag voor verwerking:

Het opslaan van cookies en het gebruik van deze tool zijn gebaseerd op art. 6 lid 1 letter a DS-GVO (toestemming), die door u moet worden gegeven als onderdeel van het toestemmingsbeheer op onze website. Wij gebruiken DoubleClick niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming in het toestemmingsbeheer van de website.

Gegevensoverdracht

Google verwerkt uw persoonlijke gegevens ook in de VS. We willen erop wijzen dat de VS door het Europese Hof van Justitie worden beschouwd als een land met een ontoereikend niveau van gegevensbescherming volgens EU-normen. In dit verband bestaat het risico dat uw gegevens door Amerikaanse autoriteiten worden verwerkt voor controle- en toezichtsdoeleinden, mogelijk zonder dat u hiertegen juridisch verhaal kunt halen. Met uw toestemming voor het gebruik van DoubleClick-cookies voor toestemmingsbeheer, stemt u ook in met een dergelijke overdracht naar de VS. In dat geval vindt de doorgifte plaats op basis van uw toestemming voor het gebruik van Google-cookies in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a) juncto artikel 49, lid 1, onder a) DSGVO, aangezien de doorgifte van gegevens naar de VS niet kan worden uitgesloten met de toestemming voor het gebruik van Google-cookies.

We geven zelf geen persoonlijke gegevens door.

Taakverwerking

We hebben een contract gesloten met Google voor de rechtmatigheid van de verwerking in de VS op basis van de standaard contractuele clausules.

Je kunt meer informatie over Google DoubleClick vinden in het privacybeleid van Google. U vindt dit onder de volgende link: www.google.com/intl/de/policies/privacy/

18.4 Google Tag Manager

We gebruiken Google Tag Manager (hierna "GTM" genoemd) op deze website om verschillende codes en diensten op een overzichtelijke en eenvoudige manier op onze website te kunnen plaatsen. GTM wordt beheerd door Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google").

De tool zelf (die de tags implementeert) is een cookie-loos domein en slaat geen persoonlijke gegevens op. De tool activeert andere tags, die op hun beurt gegevens kunnen verzamelen. Wanneer een tag wordt geactiveerd, heeft GTM geen toegang tot deze gegevens.

Doeleinden van de verwerking

Het doel van het gebruik van GTM is de vereenvoudigde, duidelijke integratie van verschillende services en de optimalisatie van hun laadtijden. Met GTM kunnen we het onderhoud en het laden van de website verminderen en zo onze server ontlasten.

Verwerkte persoonlijke gegevens

De GTM kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

IP-adres om het eindapparaat te identificeren (dit wordt door ons geanonimiseerd)

Als een deactivering is uitgevoerd op domein- of cookieniveau, blijft deze van kracht voor alle trackingtags die zijn geïmplementeerd met Google Tag Manager.

Taakverwerking

Wij hebben met Google een overeenkomst voor gegevensverwerking in opdracht conform art. 28 DSGVO gesloten. Om passende garanties in het kader van een mogelijke doorgifte en verwerking van persoonsgegevens in de VS te waarborgen, bevat dit contract voor de verwerking in opdracht de standaardcontractbepalingen conform art. 46 DSGVO met aanvullende toezeggingen van Google. Meer informatie over de modelcontractbepalingen vindt u op: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_de

Google verwerkt gegevens namens ons om de opgeslagen tags te activeren en de services op onze website weer te geven. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien daartoe wettelijk verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Rechtsgrondslag van de verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens in het kader van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO (Legitimate Interest) zoals hierboven vermeld door het IP-adres te anonimiseren. Wij hebben er een gerechtvaardigd belang bij om het onderhoud en het laden van onze website te verminderen en om u een snelle structuur en een geoptimaliseerde presentatie te kunnen bieden.

Gegevens doorgeven

We kunnen niet uitsluiten dat Google ook in de VS persoonlijke gegevens verwerkt (zie hierboven). We willen erop wijzen dat de VS door het Europees Hof van Justitie is beoordeeld als een land met een ontoereikend niveau van gegevensbescherming volgens EU-normen. In dit verband bestaat het risico dat uw gegevens door Amerikaanse autoriteiten worden verwerkt voor controle- en toezichtsdoeleinden, mogelijk zonder dat u hiertegen juridisch verhaal kunt halen. Door onze website te gebruiken, stemt u in met het gebruik van GTM en ook met een dergelijke overdracht naar de VS.

We geven zelf geen persoonlijke gegevens door.

19 Rechtsgrondslag van de verwerking1

Tenzij anders vermeld:

Artikel 6 (1) zin 1 lit. a DSGVO dient ons bedrijf als rechtsgrondslag voor verwerkingen waarbij we toestemming verkrijgen voor een specifiek verwerkingsdoel. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld het geval is bij verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de levering van goederen of de levering van een andere dienst of tegenprestatie, is de verwerking gebaseerd op art. 6 (1) zin 1 lit. b DSGVO. Hetzelfde geldt voor verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, bijvoorbeeld bij vragen over onze producten of diensten. Als ons bedrijf is onderworpen aan een wettelijke verplichting waardoor de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk wordt, zoals voor het voldoen aan fiscale verplichtingen, is de verwerking gebaseerd op art. 6(1) zin 1 lit. c DSGVO. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk worden om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker op ons terrein gewond raakt en als gevolg daarvan zijn of haar naam, leeftijd, gegevens van de ziektekostenverzekering of andere vitale informatie moet worden doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij. In dit geval zou de verwerking gebaseerd zijn op art. 6(1) zin 1 lit. d DSGVO.

Uiteindelijk kunnen verwerkingen gebaseerd zijn op art. 6(1) zin 1 lit. f DSGVO. Verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgrondslagen vallen, zijn gebaseerd op deze rechtsgrondslag als de verwerking noodzakelijk is voor de bescherming van een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of een derde partij, op voorwaarde dat de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen. Dergelijke verwerkingen zijn ons met name toegestaan omdat ze specifiek zijn genoemd door de Europese wetgever. In dit verband was hij van mening dat een gerechtvaardigd belang kan worden verondersteld als de betrokkene een klant is van de verwerkingsverantwoordelijke (overweging 47, zin 2 van de GDPR).

20 Gerechtvaardigde belangen bij verwerking door de verwerkingsverantwoordelijke of een derde1

Wanneer de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6(1) zin 1 lit. f DSGVO, is ons legitieme belang de bedrijfsvoering ten behoeve van het welzijn van al onze werknemers en onze aandeelhouders.

21 Duur van de opslag van de persoonsgegevens1

Het criterium voor de duur van de opslag van persoonlijke gegevens is de respectievelijke wettelijke bewaartermijn. Na afloop van deze periode worden de betreffende gegevens routinematig gewist als ze niet langer nodig zijn voor het uitvoeren of initiëren van het contract.

22 Wettelijke of contractuele vereisten om de persoonsgegevens te verstrekken; noodzaak voor het sluiten van het contract; verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van niet-verstrekking1

Wij willen u erop wijzen dat het verstrekken van persoonlijke gegevens deels wettelijk verplicht is (bijv. belastingvoorschriften) of ook kan voortvloeien uit contractuele voorschriften (bijv. informatie over de contractpartner).

Soms kan het voor het sluiten van een overeenkomst nodig zijn dat een betrokkene ons persoonsgegevens verstrekt die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht om ons persoonsgegevens te verstrekken als ons bedrijf een contract met hem of haar sluit. Als de persoonsgegevens niet worden verstrekt, kan het contract met de betrokkene niet worden gesloten.

Voordat de betrokkene persoonsgegevens verstrekt, moet de betrokkene contact opnemen met een van onze medewerkers. Onze medewerker zal de betrokkene per geval informeren of het verstrekken van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel verplicht is of noodzakelijk is voor het sluiten van het contract, of er een verplichting bestaat om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de gevolgen zijn als de persoonsgegevens niet worden verstrekt.

23 Wijzigingen in dit privacybeleid

GesundLand Vulkaaneifel GmbH behoudt zich het recht voor dit privacybeleid te wijzigen. De actuele versie van het privacybeleid vindt u altijd op www.gesundland-vulkaneifel.de/datenschutz.

Deze gegevensbeschermingsverklaring is op de gemarkeerde punten opgesteld door de gegevensbeschermingsverklaring-generator, die wordt beheerd en geleverd in samenwerking tussen DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, Dachau (beschikbaar op: https://dsgvo-muster-datenschutzerklaerung.dg-datenschutz.de) en het advocatenkantoor Wilde/Beuger/Solmecke Rechtsanwälte GbR, Keulen (beschikbaar op: https://www.wbs-law.de/it-recht/datenschutzrecht/datenschutzerklaerung-generator/). Deze teksten vallen onder het auteursrecht van DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, Dachau en het advocatenkantoor Wilde/Beuger/Solmecke Rechtsanwälte GbR, Keulen.

Informatie over het verzamelen van persoonlijke gegevens volgens art. 13 DSGVO voor gasten